Thursday, May 26, 2005

++กรอบข้อความ(กรอบรูป)++ในพวกท่าน มีคนใดที่มีแกะร้อยตัว และตัวหนึ่งหายไป
จะไม่ละเก้าสิบเก้าตัวนั้นไว้ที่กลางทุ่งหญ้า
และไปเที่ยวหาตัวที่หายไปนั้นจนกว่าจะได้พบหรือ
เมื่อพบแล้ว เขาก็ยกขึ้นบ่าแบกมา ด้วยความเปรมปรีดิ์
เมื่อมาถึงบ้านแล้วจึงเชิญพวกมิตรสหาย
และเพื่อนบ้านให้มาพร้อมกัน พูดกับเขาว่า
จงยินดีกับข้าพเจ้าเถิด
เพราะข้าพเจ้าได้พบแกะของข้าพเจ้าที่หายไปนั้นแล้ว
เราบอกท่านทั้งหลายว่า เช่นนั้นแหละ
จะมีความปรีดีในสวรรค์เพราะคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่
มากกว่าเพราะคนดีเก้าสิบเก้าคนที่ไม่ต้องการกลับใจใหม่
No comments: